Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Creadores de Gràcia

Projecte Minerva

Avís Legal i Política de Privacitat

AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

 
INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSICE),  manifesta que el domini http://www.creadoresdegracia.cat/ és  propietat de TRAMA S.C.C.L.  amb CIF F67128140, amb domicili a Carrer Jaume Fabra, 08004 Barcelona (BARCELONA).

Que TRAMA S.C.C.L. consta inscrita al Registre Mercantil de Barcelona,  tom 21.606 , foli B25.121, inscripció 1a.

TRAMA S.C.C.L.  no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, TRAMA S.C.C.L.  no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.

Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de TRAMA S.C.C.L.  estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de TRAMA S.C.C.L.  poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de TRAMA S.C.C.L.  o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de TRAMA S.C.C.L. .

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.

 
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

En virtut de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin incorporades i tractes en fitxers responsabilitat de TRAMA S.C.C.L.  amb CIF F67128140, amb domicili a Carrer Jaume Fabra, 08004 Barcelona (BARCELONA).

Si aquestes dades son facilitades en els formularis de:

  • Adhesions: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de col·laboradors, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d’adhesió com a col·laborador de l’entitat. Aquestes dades no seran transmeses i seran conservades fins que es doni la resposta a la seva consulta.
  • Subscripció al butlletí: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Newsletter, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder gestionar la nostra llista de difusió. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades fins que vostè no sol·liciti la baixa de la subscripció.
  • Contacte: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder gestionar la seva petició. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades fins que es doni resolució a la seva consulta.
  • Inscripció a rutes guiades: aquestes dades seran incorporades en el fitxer de Contactes, responsabilitat de dita entitat, amb la finalitat de poder gestionar les visites. Aquestes dades no seran transmeses a tercers i seran conservades fins que es dugui a terme l’activitat.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es faci en Carrer Jaume Fabra, 08004 Barcelona (BARCELONA) o en trama@trama.coop.

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant Agència Espanyola de Protecció de dades .

 
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de TRAMA S.C.C.L. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. 

Qualsevol denominació, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei ofert i reflectit en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per TRAMA S.C.C.L.  per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. 

Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de TRAMA S.C.C.L. l'ús que la persona usuària pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de TRAMA S.C.C.L. 

TRAMA S.C.C.L. no transfereix als usuaris la propietat del seu software. La persona usuària és la propietària del suport en el qual el software es gravat. TRAMA S.C.C.L. posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si la persona usuària transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.

 
LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. La persona usuària, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.